آزمایشگاه-راديولوژی-تغذیه

لیست پزشکان مقیم آزمایشگاه-راديولوژی-تغذیه

 

نام پزشکشماره ثابتداخلیتخصص
دكتر پرويز صالحيان88715134306متخصص آزمايشگاه
دکتر ضياء سلیمی پور88715134306متخصص آزمايشگاه
دکتر مارينا تومانیان88724195308متخصص راديولوژی
دكتر محمدرضا حقيقت خواه88710906308متخصص راديولوژي
دكتر سيامك عضدي ديلماني88710906308متخصص راديولوژي
دکتر مينا حمزه زاده88710906297متخصص راديولوژی
دکتر رضا غفاری پور88710906390متخصص راديولوژي
دکتر قاسم رضیعی88716726419متخصص پزشكي هسته اي
دکتر داريوش کشتکار88710718305دكتراي داروسازي
خانم عطيه حاجي رسولی88712967326مشاور و كارشناس ارشد تغذيه