پزشکان میهمان

لیست پزشکان میهمان بیمارستان تهران کلینیک

 

نام پزشک تخصص شماره تماس نام پزشک تخصص شماره تماس
دکتر کمال حسینیاورولوژی88736487دکتر سهيل مهدی پورارتوپدي3-22896152
دکتر بهروز برومندنفرولوژی88721140دکتر فريبر عزیزیارتوپدي22643325-22610896
دکتر محمد اسلامیزنان و زایمان22259531دکتر عليرضا صباغیانارتوپدی88650372
دکتر فاضل الهیآنکولوژی88728859دکتر مهرداد زمانیانکودکان77257539
دکتر شيرين تهرانی طریقتکودکان88552394دکتر حسين کیهاناورولوژی88492189
دکترمحمد باقریگوارش22258512دکتر اوشين هاکوپیانجراح عمومی88721888
دکتر همايون واحدیگوارش88733040دکتر عليرضا صابری قوچانیجراح عمومی پلاستیک88537075-88536838
دکتر آريا جنابینفرولوژی88659157-88659162دکتر گوهری مقدمداخلی-ریه22901436
دکتر مريم ذوالقدریزنان و زایمان88876554-88192309دکتر رضوان رضانی عدلریه88716170
دکتر فرزاد سعادتارتوپدی88960015دکتر همايون سمیعیزنان و زایمان88732035
دکتر مصطفي پورتقواعفونی88723177دکتر بهروز کاشانچیزنان و زایمان88730030
دکتر عليرضا بی ریاقلب و عروق44229005دكتر ساناز گودرزيزنان و زايمان 26640235
دکتر مسعود دوغانی مقدمگوارش88884808دکتر بهروز منجی آزادچشم88723827
دکتر محمد رضوانیمغز و اعصاب22886623دکتر آويز رحیم زادهزنان و زایمان22838095
دکتر شيرزاد ازهریجراح مغز و اعصاب22861137دکتر فريناز صلواتیانزنان و زایمان88738950
دکتر نسترن خسروی رستمیکودکان88824325دکتر محمد علیزادهعفونی8-26406467
دکتر ساسان حشمتیزنان و زایمان22228753دکتر سيدحسن مهاجرانیفک و صورت22228511
دکتر عزيز باصرزنان و زایمان88730803-4دکتر شكوفه علاییمغز و اعصاب88326521
دکتر هژير سیگارودیمغز و اعصاب88967127دكتر سمانه محمدي خمك بيماريهاي عفوني88710719
دکتر یوسف حسینیاورولوژی88842491
دكترميترا بحريني زنان و زايمان 22016341
دکتر محمدرضا خراسانی زادهاورولوژی88889571
دكتر محمد حسن فاني سالك زنان و زايمان 88242031
دكتر هومن يوسفيبورد تخصصي بيماريهاي عفوني88710908