راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین

مراجعین محترم توجه فرمائید که جهت بستری در روز تعیین شده از طرف پزشک معالج خود و در صورتی که ذکر شده باشد بصورت ناشتا همراه با مدارک زیر به پذیرش بیمارستان واقع در طبقه همکف مراجعه نمائید.

 

  • برگه دستور بستری توسط پزشک معالج
  • مدرک شناسائی معتبر ( ارائه یا داشتن شماره کارت ملی الزامی است)
  • دفترچه بیمه و در صورت داشتن بیمه تکمیلی ارائه  معرفی نامه از شرکت بیمه مزبور
  • تمامی آزمایشات ورادیوگرافی و…… مدارکی که منجر به تشخیص بیماری شما شده است.