بیمه های طرف قرارداد بستری

 بیمه های طرف قرارداد

 

 1-   بانك ملت

2-  بانك مسكن

3-  بانك تجارت

4-   بانك سپه

5-   بانك صنعت و معدن

6-بانك مركزي ايران

7-بيمارستان بانك ملي

8-بانك رفاه كارگران

9-بانك توسعه صادرات

10-بانك كشاورزي

11-بيمه كمك رسان

12-بيمه ايران

13-بيمه آسيا

14-بيمه البرز

15-شركت داده پردازي ايران 

16-موسسه صندوق رفاه كيش

17-كانون سردفتران و دفتر ياران

18-بيمه سامان

19-بيمه سينا

20-بيمه ملت

21-بيمه ميهن

22-بيمه پارسيان

23-بيمه معلم

24-اموربازنشستگي شركت نفت

25-بيمه دانا

26-بيمه دي

27-بيمه ما

28-بيمه كارآفرين

29-بيمه نوين

30-بيمه دانشگاه آزاد

31-بيمه تجارت نو

32-بيمه صداو سيما

33-بيمه كوثر

34-بيمه هواپيمايي هما