آندوسکوپی

آندوسکوپی
بخش آندوسکوپی بیمارستان مجهز به آخرین و پیشرفته ترین سیستم های آندوسکوپی و متخصص حاذق و مشهور این رشته ,واقع در طبقه زیرزمین بیمارستان ,خدمات مربوط به این رشته را به بیماران بستری و سرپایی ارائه می نماید.