برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار روز سه شنبه مورخ 99/02/14 با حضور اعضا، در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد. در ابتدای جلسه آیین نامه کمیته بازنگری شده و گزارشی از شاخص های سال 98 و میزان دست یابی به اهداف توسط دبیر کمیته ارائه شد. در ادامه تعدادی از مشکلات واحدها بررسی و در مورد آن ها بحث و تبادل نظر گردید.