بخش های بستری

معرفی بخش های بستری

1-بخش زنان و زایمان

بخش زنان و زایمان واقع در طبقه چهارم بیمارستان و دارای 25 تخت فعال و اطاق نوزادان شامل 8 تخت و4 انکوباتور می باشد.

2- بخش داخلی

بخش داخلی واقع در طبقه پنجم بیمارستان دارای 20تخت فعال جهت بستری بیماران داخلی و قلب و عروق می باشد و بخش CCU نیز در مجاورت آن قرار دارد.

 3-بخش جراحی

بخش جراحی  در طبقه ششم بیمارستان واقع ودارای 24 تخت فعال است و بیماران سرویس جراحی عمومی -اورولوژی و گوش و حلق و بینی را پذیرا می باشد.

4- بخش ارتوپدی و مغز و اعصاب

این بخش در طبقه هشتم بیمارستان واقع و دارای 23 تخت فعال می باشد .بیماران ارتوپدی -جراحی مغزو اعصاب و نورولوژی در این بخش بستری میگردند.

5- بخش کودکان

این بخش با 8 تخت در طبقه هشتم واقع و پذیرای کودکان کمتر از 14 سال می باشد .