بخش های ویژه

بخش های ویژه 

1-بخش ICU

 این بخش دارای 4 تخت فعال بوده و در طبقه ششم در مجاورت بخش جراحی واقع گردیده است وخدمات مورد نظر در مورد بیماران بحرانی و بیمارانی که نیاز به مراقبت ویژه قبل یا بعد جراحی دارند را ارائه می نماید.

1

 

2-بخش CCU

 این بخش دارای 10 تخت فعال بوده و در طبقه پنجم بیمارستان در مجاورت بخش داخلی واقع گردیده و خدمات مورد نیاز بیماران بحرانی قلبی را ارائه می نماید.

2

4-بخش دیالیز

 این بخش با 3 تخت فعال مختص بیماران همودیالیزی بستری در بیمارستان, یا سرپایی می باشد ودر طبقه هفتم واقع شده است.