پاراکلینیک

 1-آزمایشگاه
این بخش در طبقه همکف واقع و مجهز پیشرفته ترین سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاهی می باشد که علاوه بر بیماران بستری خدمات آزمایشگاهی و آسیب شناسی (پاتولوژی)را بصورت سرپایی جهت بیماران ارائه می نماید.
 
2-رادیولوژی
این بخش در طبقه زیرزمین بیمارستان واقع و مجهز به دستگاهای رادیولوژی تشخیصی -سونوگرافی داپلر سونوگرافی- سی تی اسکن و پزشکی هسته ای تشخیصی می باشدکه بررسی های تشخیصی را جهت بیماران بستری و سرپایی ارائه می نماید.
3-فیزیوتراپی
این سرویس واقع در طبقه همکف بیمارستان کلیه خدمات فیزیوتراپی رادرمورد بیماران بستری و سرپایی ارائه میکند و مجهز به دستگاههای مجهز فیزیوتراپی می باشد.