رمز خود را فراموش کرده اید ؟

آموزش پرسنل

سیاست آموزشی بیمارستان تهران کلینیک در جهت توسعه آموزش و پژوهش، همگام با اقدامات اساسی در زمینه ارتقا سطح آموزشی کادر پزشکی و پرستاری می باشد. پزشکان محترم و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها از امکانات این بیمارستان بنحو احسن در زمینه آموزش و پژوهش استفاده می نمایند. صرفنظر از کنفرانس هایی که برای پزشکان و پرستاران برگزار می شود و نیز کلاسهای آموزشی بهبود کیفیت مدیریت، بیمارستان هرچندگاه در رشته های مختلف اقدام به برگزاری دوره های بازآموزی نموده و از این راه به آموزش مداوم جامعه پزشکی کمک شایانی می نماید. سالن کنفرانس بیمارستان در راستای آموزش و ارتقاء دانش و به روز کردن اطلاعات در خدمت پزشکان و کارکنان فعال است.

فعالیتهای آموزشی واحد آموزش در بیمارستان تهران کلینیک شامل موارد زیر می باشد:
1. توانمندسازی و آموزش کارکنان در زمینه ارتقای مستمر مهارتهای عمومی بالینی، اختصاصی و ارتباطی
2. آموزش استانداردهای اعتباربخشی ملی
3. رعایت الزامات ایمنی پرسنل و بیمار
4. بهداشت و محیط زیست
5. آموزش تجهیزات پزشکی
6. تهیه پمفلت های آموزشی برای گروه هدف بیمار ، همراه، پرسنل
7. آموزش مدون در زمینه آمادگی های دوره بارداری
8. ارتقا سطح علمی پرسنل در زمینه گردشگری سلامت و توریسم درمانی

بالا طراحی و توسعه : چلیپا